Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να συμμετάσχει στο δίκτυο των Πράσινων πόλεων. Καταθέτω λοιπόν, την δικιά μου πρόταση για να γίνει Αλεξανδρούπολη πράσινη. 

Σαν πράσινη ανάπλαση εννοούμε το σύνολο των επεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του πράσινου με σκοπό την αισθητική, περιβαλλοντική και λειτουργική  πόλη, διαχρονικά με το ελάχιστο κόστος διαχείρισης και ανάλωσης φυσικών πόρων. Η πράσινη ανάπλαση δεν είναι διακόσμηση, δεν είναι πολυτέλεια είναι επιτακτική κοινωνική ανάγκη αφορά δε το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών πόλεων, αφού το φαινόμενο της «θερμικής νησίδας»  τους δημιουργεί εξ ίσου σημαντικές  περιβαλλοντικές πιέσεις. Στόχος θα πρέπει να είναι η πράσινη ανάπλαση να επεκταθεί και στον αγροτικό  χώρο, αφού οι περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίσταται αυτός και μπορούν να αρθούν με τον εμπλουτισμό και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, είναι εξ ίσου σημαντικές και  επηρεάζουν όχι μόνο το μικροκλίμα αλλά και την ίδια την ποιότητα και την αξία της αγροτικής παραγωγής.

Η αύξηση του ποσοστού πρασίνου ανά κάτοικο πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο  επιβίωσης  που είναι τα 10 μ2/κατοικο αλλά με ποιοτικό βάρος που θα το καθιστά επαρκές για τον πολίτη. Οι νέοι αυτοί χώροι πρασίνου που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να  ανταποκρίνονται στις λειτουργικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Αλεξανδρούπολης όπως αυτές έχουν ήδη διαμορφωθεί και όπως αυτές εκτιμάμε ότι θα  εξελιχθούν. Θα πρέπει δε να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις λειτουργικές  δυνατότητες κίνησης και αναψυχής (ενεργού και παθητικής), των κατοίκων των πόλεων.
Η πράσινη ανάπλαση της πόλης στηρίζεται:
στην δημιουργία δικτύου δενδρο-φυτεμένων πεζοδρόμων  που θα συνδέουν μεταξύ τους, τους μικρούς χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες) που βρίσκονται μέσα στον ιστό κάθε αστικού κέντρου (Δήμου), που με την σειρά τους θα συνδέονται με πεζοδρομημένες - πράσινες αρτηρίες οι οποίες θα οδηγούν στους μεγάλους χώρους πρασίνου, ώστε να δίνεται στον καθένα η δυνατότητα να κινείται και να λειτουργεί σε ένα μεγάλου μεγέθους ποιοτικό χώρο, αφού δυστυχώς, λείπουν τα πολλά και διάσπαρτα  πάρκα στην πόλη μας. Το δίκτυο είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα με διαδρομές που θα ακολουθούν οπτικούς διαδρόμους, με αποκλειστικές για τον σκοπό αυτό αποχρώσεις δαπέδων και υλικών και ανάδειξή του σαν εναλλακτικό τρόπο «πράσινης κίνησης».
Αύξηση των πεζοδρομήσεων και «πρασινισμού» των ακάλυπτων, με μετατροπή τους σε «πράσινους οπτικούς διαδρόμους & οάσεις» με δενδροστοιχίες σκιάς σε διατάξεις φύτευσης που θα επιτρέπουν τη βελτίωση του μικροκλίματος σε επίπεδο γειτονιάς σε συνδυασμό με την όποια διαθεσιμότητα «ακάλυπτων» σε πολεοδομικά τετράγωνα που μπορούν να συνδέονται με τους πεζόδρομους «σε ενιαίες ενότητες – μικροσυμπλέγματα» πράσινων οάσεων στην πόλη. Οι αυλές των σχολείων, των εκκλησιών και των ελεύθερων χώρων των δημοσίων υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν πράσινες οάσεις για το παιχνίδι των παιδιών και την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής. Οι  χώροι που ανήκουν στο δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοσίων εταιρειών ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, κλπ) θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να αποδοθούν για πράσινη ανάπλαση.
Απόκτηση περισσότερων θέσεων στάθμευσης με επανασχεδιασμό των διαθέσιμων χώρων, με παράλληλη απελευθέρωση ανοικτών χώρων για πράσινο και άνετη πεζή κυκλοφορία στην πόλη. Η το δυνατόν περισσότερη απόκρυψη και απομάκρυνση του αυτοκινήτου από τον αστικό ιστό με «πολλαπλής μορφής» έργα και κίνητρα, αποτελεί  πρωταρχική υποχρέωση όσο αφορά την ανάκτηση περισσότερου και ελεύθερου χώρου πόλης.
Συμμετοχή των ιδιωτών στον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση για την πράσινη  ανάπλαση της Αλεξανδρούπολης, αφού η ανάπτυξη του «ιδιωτικού» πρασίνου μπορεί να συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της πρότασης. Η συμμετοχή αυτή, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προάγει τον τελικό στόχο και άρα θα πρέπει τα όποια κίνητρα δοθούν να είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού  θα απαιτηθούν, φυσικά, λεπτομερείς χάρτες χρήσεις, κάλυψης και ιδιοκτησίας γης στον αστικό, περαστικό και υπαίθριο χώρο οι οποίοι  δεν υπάρχουν, όταν δε  ολοκληρωθεί  η εκπόνησή τους,  θα αποτελέσουν το βασικό υπόβαθρο μελέτης και συζήτησης ανάμεσα σε φορείς και ειδικούς επιστήμονες περί το αστικό πράσινο και την ανάπλασή του.
Η  πράσινη ανάπλαση της Αλεξανδρούπολης, μέσω της αύξησης του ποσοστού  πρασίνου ανά κάτοικο, δεν μπορεί να είναι τυχαία ούτε ευκαιριακή, αλλά στοχευόμενη και δυνητική, ώστε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά και αυτά που θα υπάρξουν σε σημαντικό βάθος χρόνου (κλιματική αλλαγή, αύξηση  πληθυσμού και οχημάτων, επέκταση σχεδίου πόλης κλπ).
Θα ήταν ιδανικό να δημιουργηθούν:
Μητροπολιτικά  Πάρκα: 
α) Παρμενίων: Στον χώρο αυτό μπορεί να μεταφερθεί το γήπεδο Φώτης Κοσμάς καθώς και να δημιουργηθεί η υποδομή για λαϊκό αθλητισμό. Η δημιουργία σχολείων δεν είναι αποτρεπτική αλλά θα πρέπει να γίνει με την λογική της εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων της περιοχής και όχι της μετακίνησης σχολείων. Η μετακίνηση σχολείων θα είχε σαν αποτέλεσμα  την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του κυκλοφοριακού με την μετακίνηση με αυτοκίνητο των γονέων των παιδιών.
β) camping : Το camping πρέπει να μεταφερθεί στην Αγ. Παρασκευή Μάκρης στο χώρο του στρατοπέδου και το camping σε συνδυασμό με του υπόλοιπου χώρους θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης  με χώρους άθλησης καθώς και για δραστηριότητες εθελοντικών ομάδων όπως οι πρόσκοποι.
Τοπικά  Πάρκα: 
Είναι επίσης δυνατή η άμεση έναρξη εργασιών ανάπλασης, ανακατασκευής,  παρεμβάσεων,  συντήρησης  κλπ. των χώρων αυτών. Τα περισσότερα είναι ασυντήρητα ή τα δένδρα τους έχουν γεράσει
Περι-αστικά Δάση: 
Είναι αναγκαίος ο νομικός επαναπροσδιορισμός της έννοιας του περι-αστικού δάσους προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και να μετατραπούν σε υπέρ-Πάρκα, με μεγαλύτερη ένταση διαχείρισης, πολλαπλή λειτουργική διάσταση και άρα διευκόλυνση της  επισκεψιμότητας για ήπια χρήση, αναψυχή, αθλητισμό, πολιτισμό κλπ. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στον ορεινό όγκο της Αλεξανδρούπολης όπως στις τρεις πήγες ή γύρω από την λίμνη που υδρεύεται η πόλη 
Αθλητικά κέντρα
Αθλητικά Κέντρα όπως το γήπεδο στην Απολλωνιάδα και στην Χιλή  θα πρέπει να μετατραπούν σε χώρους μαζικής άθλησης και χώρους πρασίνου με πλήρη εκμετάλλευση κάθε σπιθαμής ελεύθερης επιφάνειας για φύτευση ανώτερων και κατώτερων φυτών είτε σε γραμμικές διατάξεις και σε συστάδες επάνω σε νησίδες, πρανή, διαχωριστικά όρια και αίθρια. Για τον Αθλητισμό θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα γήπεδα ασφαλή και σύγχρονα στην περιφέρεια της πόλης.
Στρατόπεδα
Παραχώρηση στους δήμους των ανενεργών στρατοπέδων και διαμόρφωσή τους σε χώρους πρασίνου, βοτανικούς κήπους, χώρους ήπιας άθλησης (περίπατοι, ποδηλασία), πολιτισμού και αναψυχής σε συνδυασμό με τις κτιριακές υποδομές όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν στεγασμένες εκδηλώσεις που θα σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, το ενδημικό πράσινο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και οτιδήποτε σχετίζεται με την πράσινη δραστηριότητα και ανάπτυξη, μην ξεχνώντας την κοινωνική προέκταση της παθητικής και ενεργού αναψυχής του πολίτη. Άμεσα μπορεί να αποδοθεί το στρατόπεδο Πατσούκα με την παράλληλη μεταφορά των υπηρεσιών του  Στρατιωτικού Νοσοκομείου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Αιγιαλοί
Είναι σύμφωνα με το σύνταγμα κοινόχρηστοι χώροι, συνιστούν πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα και θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιούνται ως τέτοιοι (αδόμητοι χώροι, πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου κλπ) για την ελεύθερη και άνετη χρήση από τους πολίτες και όχι ως προέκταση των όμορων οικοπέδων.
Δρυμοί : 
Οι δρυμοί ως χώροι ιδιαίτερης οικολογικής, επιστημονικής ή αισθητικής αξίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διενέργεια επιστημονικών ερευνών και για επιμορφωτικούς λόγους. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθούν  και τα ποτάμια / ρέματα τα οποία αποτελούν πολύτιμους ανεμοδιάδρομους σε μια πόλη καθώς επίσης και σχετικό πρόγραμμα αύξησης του πρασίνου, με υποχρεωτική μείωση των σκληρών υλικών (μπετόν)
Πράσινο  σε ιδιωτικούς  χώρους
Η  σημασία του «ιδιωτικού» πρασίνου στην διαδικασία της Πράσινης ανάπλασης είναι σημαντική, αφ ενός γιατί το πράσινο συνεισφέρει στο περιβάλλον ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και για λόγους ευαισθητοποίησης των ίδιων των κατοίκων της πόλης. Επιβάλλεται, λοιπόν η ανάπτυξη του «ιδιωτικού πρασίνου»  που μπορεί να αφορά είτε τον κήπο (όπου υπάρχει), είτε προκήπιο του κτιρίου, το μπαλκόνι, την ταράτσα. Η δημιουργία εκτεταμένων ταρατσόκηπων  καθώς και η δημιουργία «ποταμών πρασίνου» με χρήση κρεμοκλαδών και αναρριχώμενων φυτών στα μπαλκόνια, μέσα από ένα επιδοτούμενο επιδοτούμενων παροχών (δωρεάν διάθεση φυτικού υλικού, χώματος κλπ) μπορεί να συμβάλλει στον αύξηση της ενεργού φιλικής επιφάνειας με όλα τα περιβαλλοντικά και αισθητικά (ακόμη και λειτουργικά) οφέλη.   
Πως   θα   υλοποιηθεί  η  Πράσινη Ανάπλαση της  Αλεξανδρούπολης
Για την υλοποίηση  του πιο πάνω προτεινομένου σχεδιασμού απαιτείται η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ  ΦΟΡΕΑ  υλοποίησης.
Ο Φορέας  θα λειτουργεί  σε πέντε  βασικές κατευθύνσεις– Διευθύνσεις που θα αφορούν  :
α)    την καταγραφή και μελέτη   
β)    την  ανάκτηση  χώρων για πράσινο
γ)    την κατασκευή
δ)    την συντήρηση
ε)    την εξοικονόμηση  φυσικών πόρων  και την ανακύκλωση
Ο φορέας αυτός θα αναλαμβάνει  μελέτες και κατασκευές έργων Πρασίνου και Αναπλάσεων, αυτόνομα, στους Δημόσιους, μη Δημοτικούς Χώρους.  Στους  χώρους που ανήκουν σε Δήμους ή λοιπά νομικά πρόσωπα, θα μπορεί να παρέχει συμβουλές, να αναλαμβάνει την μελέτη, την κατασκευή ή και την συντήρηση έργων πρασίνου, κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων ή  συμφωνιών.
Η χρηματοδότηση   αφορά απ΄  ευθείας τον φορέα  για το Πράσινο και  θα πρέπει να προέρχεται,  κυρίως, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αφού, πρόκειται για παραγωγική και ανταποδοτική δαπάνη με πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.
 Ειδικότερα, μπορεί  να προέρχεται από:
1. Τον  «Πράσινο Φόρο»  που ήδη  υπάρχει στην τιμή της  βενζίνης, (ο οποίος σήμερα  αποδίδεται οπουδήποτε αλλού εκτός από το πράσινο) 
2. Ευρωπαϊκά  προγράμματα χρηματοδότησης
3. Χορηγίες
4. Ανταποδοτικά τέλη στις κατασκευές (π.χ. αναψυκτήρια, διαφήμιση, εκδηλώσεις, κλπ)
5. Πρόστιμα για τις πράξεις καταστροφής, ρύπανσης, αφισο-ρύπανσης, παράνομες αποψιλώσεις και κοπές δένδρων, ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Δεν είναι ανάγκη να γίνουν όλα τα έργα σε μια δημαρχιακή περίοδο τεσσάρων ετών. Έτσι και αλλιώς είναι αδύνατο. Αυτό που όμως είναι δυνατόν, είναι να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πλάνο που θα συνεχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην δημοτική εξουσία. Αν ένα τέτοιο πλάνο υπήρχε πριν από δέκα χρόνια, τώρα θα είχε υλοποιηθεί το 80% και η Αλεξανδρούπολη θα ήταν η πόλη-υπόδειγμα.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012Ανακοινωθήκαν τα επίσημα στοιχεία για το έτος 2012 για τις εκπομπές καυσαερίων του πλανήτη και την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Το 2012 η μέση ετήσια συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα (παρατηρητήριο Mauna Loa) είναι 393,84 (ppm). Το 2011 μέσος όρος είναι 391,65 ppm.
Για την τελευταία δεκαετία (2003-2012) η μέση ετήσια αύξηση είναι 2,1 ppm ανά έτος. Ο μέσος όρος για την προηγούμενη δεκαετία (1993-2002) είναι 1,7 ppm ανά έτος.  Από την αρχή του 1958 οι ακρίβεις μετρήσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα, δείχνουν ότι η μέση ετήσια συγκέντρωση του CO2 αυξάνετε κάθε χρόνο. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία η θερμοκρασία της γης συνεχίζει να αυξάνετε σταθερά.

Ψυχρότερες περιοχές, περισσότερο από το μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της Ευρ-ασίας, δυτικός Καναδάς, και την Αλάσκα.  Θερμότερες περιοχές πάνω από το μέσο όρο ήταν η Ανατολική Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, η νότια Ασία, η Αυστραλία, και η νότια Γροιλανδία. Υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στη νότια Βραζιλία, τα μέρη της βορειοδυτικής Αυστραλίας, και ορισμένες περιοχές κοντά στον ισημερινό. Η μέση θερμοκρασία του Δεκεμβρίου ήταν περισσότερο από 5 ° C (9 ° F) πάνω του μέσου όρου σε τμήμα της νοτιοανατολικής Γροιλανδία.

Και μια μέτρηση που θα πρέπει να λαμβάνουμε από δω και πέρα υπόψη είναι ο Παγκόσμια πληθυσμός Στις 07/01/13  ο πληθυσμός της γης ήταν 7,095,217,980 άνθρωποι. Μέσα σε 15 μήνες ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε κατά 100 εκατομμύρια. Δηλαδή προστεθήκαν στην γη 10 Ελλάδες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν τροφή και ενεργεία και παράλληλα η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να μην αυξήσει  τις παγκόσμιες εκπομπές των καυσαερίων ώστε να μην ξεπεραστούν τα όρια ασφαλείας του ΟΗΕ.
Αυτό το σημειώνω για να αντιληφθούμε ότι ό στόχος της συγκράτησης της ανόδου της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς είναι πολύ δύσκολος.

Ο λόρδος Nicholas Stern σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός δήλωσε ότι: «Υποτίμησα την κλιματική αλλαγή τα πράγματα είναι πολύ-πολύ χειρότερα Ο πλανήτης και η ατμόσφαιρα φαίνεται να απορροφούν λιγότερο άνθρακα από ό, τι αναμενόταν, και οι εκπομπές αυξάνονται αρκετά έντονα. Μερικά από τα αποτελέσματα έρχονται πιο γρήγορα από ό, τι νομίζαμε τότε». Η έκθεση Stern, που δημοσιεύθηκε το 2006, ανέφερε σε μια πιθανότητα 75% ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά δύο έως τρεις βαθμούς μακροχρόνια. Τώρα πιστεύει ότι είμαστε στον δρόμο για τους τέσσερεις βαθμούς. "Αυτό είναι τόσο επικίνδυνο που πρέπει να μας κάνει να δράσουμε αποφασιστικά. Είναι σαν να θέλουμε να παίξουν ρωσική ρουλέτα με δύο σφαίρες ή μία; Οι κίνδυνοι για πολλούς ανθρώπους είναι  θέμα ζωής και θανάτου."

Στο θέμα, ήρθαν να προστεθούν και τα σχόλια του Jim Yong Kim, του νέου προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, επίσης στο Νταβός, ο οποίος έδωσε μια σοβαρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο συγκρούσεων στις περιοχές φυσικών πόρων αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των τεσσάρων βαθμών.
"Θα υπάρξουν πόλεμοι για το νερό και τρόφιμα παντού», και όπως ο ίδιος δεσμεύτηκε να κάνει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προτεραιότητα της πενταετούς θητείας του. Επιπλέον επισήμανε ότι οι μεγαλουπόλεις είναι υπεύθυνες για το 60 - 70% των παγκόσμιων εκπομπών και εκεί θα πρέπει να δοθεί η μάχη για τις εκπομπές καυσαερίων.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ και οι ΜΑΓΙΑ
Για εκατοντάδες χρόνια, η κόλαση ήταν η πιο φοβερή απειλή στην ανθρώπινη φαντασία.
Για πολλούς στη Δύση, η Κόλαση είναι μόνο ένα μεσαιωνικό κατάλοιπο.
Η κόλαση περιγράφεται σαν ένα μέρος που φλέγεται. Έτσι θα καταντήσουμε την γη αν αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της γης κατά τέσσερεις  βαθμούς.  Αυτό το σενάριο συζητά σήμερα η Παγκόσμια τράπεζα. Θεωρεί ότι θα οδηγηθούμε εκεί,  αν δεν πάρουμε μετρά για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουν προβλέψει ούτε οι Μάγια, ούτε ο γέροντας Παϊσιος . Το έχει προβλέψει όμως η IPPC ,η διακυβερνητική Επιτροπή για το κλίμα του ΟΗΕ. Με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις, έχουμε περίπου 50 μήνες μπροστά μας για να αποφύγουμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων, και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι σε διάφορα μέρη του πλανήτη  δεν ενεργοποίησαν κανέναν . Ενώ οι ηλίθιες προβλέψεις που αποδόθηκαν στους Μάγια τρομοκράτησαν χιλιάδες κατοίκους αυτού του πλανήτη.
Αυτή την χρόνια που φεύγει μας έστειλε τα δικά της μηνύματα: Την συρρίκνωση των πάγων της Αρκτικής θάλασσας, τις θερμοκρασίες ρεκόρ, ξηρασίες στην Ευρώπη  και τις ΗΠΑ, τυφώνες όπως η Sandy στην Νέα Υόρκη και ο σούπερ-τυφώνας Bopha
Τον  Σεπτέμβριο ο θαλάσσιος  πάγος της Αρκτικής που παγώνει και λιώνει κάθε χρόνο συρρικνώθηκε 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα  περισσότερο από το χαμηλότερο μέγεθος που είχε στο παρελθόν. Ο μόνος λόγος  για την εκτεταμένη μείωση του πάγου, όπως κατέληξαν οι επιστήμονες, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 
Οι ΗΠΑ φέτος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Στην  Ευρώπη είχε θερμότερη άνοιξη του που έχει καταγραφεί ποτέ. Η επίσημη ξηρασία για την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτή την χρόνια  έδειξε σχεδόν τα δύο τρίτα των ηπειρωτικών ΗΠΑ (65,5%) να είναι σε πρωτοφανή "μέτρια έως εξαιρετική ξηρασία» έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες και τυφώνες κακοποίησαν ευάλωτες χώρες.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν δήλωσε  ότι :"Στα μέρη που κινδυνεύουν  ζει το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, που είναι  χώρες με μέτρια έως υψηλή πίεση του νερού(παράκτιες περιοχές)?..Η  υποβάθμιση του εδάφους επηρεάζει 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, οι πάγοι λιώνουν η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και αυτό δεν είναι φυσιολογικό ".
Σοβαρή ξηρασία έπληξε και τη Ρωσία και τη Σιβηρία κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου. Στην Κίνα, Yunnan και νοτιο-δυτικές επαρχίες Σιτσουάν παρουσίασαν σοβαρή ξηρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη. Η  Βόρεια Βραζιλία γνώρισε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών. Πολλά μέρη της δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ, όπως ο Νίγηρας και το Τσαντ, υπέστη σοβαρές πλημμύρες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, λόγω των μουσώνων. Μεγάλες ήταν οι πλημμύρες στη Νιγηρία και  σε τμήματα της νότιας Κίνας που γνώρισε βαρύτερο βροχοπτώσεις τους τα τελευταία 32 χρόνια. Καταστροφικές πλημμύρες των μουσώνων έπληξαν το Πακιστάν κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.
Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ υποστηρίζεται αυτό επάνω: "Κάθε βράδυ οι ειδήσεις  είναι βγαλμένες μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης."
Ο  Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO),  αναφέρει  η Sandy  ήταν αυτή  που έπεισε πολλούς ανθρώπους ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο  τυφώνας Sandy  σάρωσε την Καραϊβική και την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες χωρίς ρεύμα ή καταφύγιο. Ισχυρότερος μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα ήταν ο σούπερ-τυφώνα Bopha, που χτύπησε στο  Μιντανάο στις Φιλιππίνες σκοτώνοντας τουλάχιστον 1000 ανθρώπους και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. Τυφώνες δεν είναι ασυνήθιστο στις Φιλιππίνες ή τις ΗΠΑ, αλλά και οι δύο από αυτούς ήταν και εκτός των κανονικών χρονοδιαγραμμάτων  και εκτός των συνηθισμένων διαδρομών .
Επισήμως, είπε ο WMO, τους πρώτους 10 μήνες του 2012 ήταν η ένατη πιο ζεστή από τότε που άρχισαν να καταγράφονται στα μέσα του 19ου αιώνα. Επιπλέον το 2012 οι συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει ξεπεράσει όλες τις χρονιές . Τα τελευταία δεδομένα που δίνουν ο  NOAA National Climatic Data Center, State of the Climate: Global Analysis for November 2012,  Ο Νοέμβριος του 2012 είναι  ο πέμπτος θερμότερη Νοέμβριο από το 1880. Οι 10 θερμότεροι Νοέμβριοι  ήταν τα τελευταία 12 χρόνια με τον θερμότερο τον Νοεμβρίου 2004. Οι εκπομπές διοξειδίου του Άνθρακα έφρασαν στα 392,92 μικρογραμμάρια  με το όριο του IPPC να είναι στα 400 μικρογραμμάρια.

Η Κλιματική αλλαγή συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και θα συνεχίσει να το συμβαίνει, σαν αποτέλεσμα των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, οι οποίες έχουν αυξηθεί συνεχώς και έφθασαν και πάλι νέες επίπεδα ", δήλωσε ο Μισέλ Ζαρό, επικεφαλής της που εδρεύει στη Γενεύη WMO. Οι περιοχές που κινδυνεύουν σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι το Μαϊάμι και το Guangzhou στην Κίνα,  το Τόκιο, η Νέα Ορλεάνη, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, η Ναγκόγια  η Καλκούτα, η Σαγκάη, η Βομβάη, η Tianjin, η Μπανγκόκ, η Ningbo, και η  Ho Chi Minh City, πόλεις, όπου η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού στις  παράκτιων μητροπόλεων   και τα τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία θα είναι ευάλωτα σε καταστροφές λόγω της κλιματικής Αλλαγής.
Δυστυχώς η απάντηση της παγκόσμιας κοινότητας στο πρόβλημα ήταν η αναβολή λήψης απόφασης για το περιβάλλον στην παγκόσμια σύνοδο της Doha, νέες μονάδες λιθάνθρακα και εκμετάλλευση των αποθεμάτων  της άμμου με πίσσα στον Καναδά. Δηλαδή ο άνθρωπος αποφάσισε να καταστρέψει τον πλανήτη όσο μπορεί γρηγορότερα.
Θα παρακαλούσα τους ειδικούς σε «θεϊκές»  προειδοποιήσεις να εφεύρουν καμιά προφητεία μπας και ξυπνήσει ό κόσμος.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ή Το Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος ΘανάτουΜετά από τρεις αποτυχίες, η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, στην τελευταία σύνοδος την προηγούμενη εβδομάδας στην Ντόχα, γράφθηκε η τελευταία πράξη της καταστροφής του παγκόσμιου κλίματος. Ο economist χαρακτήρισε την σύνοδο σαν «Θέατρο του παραλόγου».

Για μια εβδομάδα εκατοντάδες πολιτικοί, περιβαλλοντολόγοι, και δημοσιογράφοι πήγαν στην Ντόχα του Κατάρ και το μόνο που κατάφεραν είναι να επιβαρύνουν το περιβάλλον της χώρας με τις μεγαλύτερες εκπομπές καυσαερίων ανά άτομο στον Κόσμο. Αυτό δε, που αποφασίστηκε είναι πέρα για πέρα εξωφρενικό. Η απόφαση λέει ότι: Οι χώρες θα διαπραγματευθούν μέχρι το 2015 για θα πάρουν αποφάσεις που θα εφαρμοστούν το 2020. Δηλαδή, το μόνο που αποφάσισαν είναι να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για να διαπραγματευθούν το καθεστώς των εκπομπών καυσαερίων που θα ισχύουν μετά το 2020. Η σύνοδος στην Ντόχα ήταν μια καταστροφή, όπου φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν με τα συμφέροντα των πλούσιων χωρών, καταδικάζοντας ουσιαστικά τους ίδιους τους πολίτες τους στην κλιματική κρίση.

Η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα στην Ντόχα είναι η δέκατη-όγδοη και η τέταρτη από μια σειρά αποτυχημένων διασκέψεων στην Κοπεγχάγη, στο Κανκούν και στο  Ντέρμπαν .Η σύνοδος στην Ντόχα όμως ήταν η πιο  σημαντική για το περιβάλλον γιατί ουσιαστικά λήγει αυτόν τον Δεκέμβριο η συμφωνία του Κιότο. Ακόμα και στην δεύτερη περίοδο της συμφωνίας του Κιότο με την αποχώρηση της Ρωσίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά υπήρχε ένα σύστημα χρηματοδότησης που βοηθούσε τις φτωχές χώρες να πληρώσουν το κόστος από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό τώρα τελειώνει.  Έτσι από το 2013 μέχρι το 2020 δεν θα υπάρχει ενδιάμεση συμφωνία για τις εκπομπές των καυσαερίων. Ακόμα και στην αποτυχημένη σύνοδο στην Κοπεγχάγη το 2009, οι δύο μεγαλύτερες χώρες στις εκπομπές καυσαερίων οι ΗΠΑ και οι Κίνα είχαν υποσχεθεί να μειώσουν τις εκπομπές, από δω και πέρα δεν θα ισχύει καμιά συμφωνία. Το χειρότερο είναι ότι καμία χώρα δεν έχει προβεί σε σημαντικές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως είχε γίνει στην Κοπεγχάγη. Η πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η οποία δημοσιεύθηκε την παραμονή της διάσκεψης της Ντόχα, είναι ανησυχητική. Το 2012 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανήλθαν σε 50 γιγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό είναι 20% περισσότερο από ό, τι  ήταν το 2000 και περίπου 14% πάνω από τις εκπομπές, όπου πρέπει να έχουμε για να φτάσουμε τον στόχο των 2 ° C το 2020. Αν οι εκπομπές δεν μειωθούν, το UNEP υπολογίζει, ότι θα φθάσουν σε 58 γιγατόνους το 2020. Ξεπερνώντας κατά 14 γιγατόνους το όριο. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεόνασμα, που ισοδυναμεί με τις συνολικές σημερινές  εκπομπές της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ρωσίας.
Στην Κοπεγχάγη, κάποιες χώρες είχαν δώσει υποσχέσεις  για μείωση των εκπομπών υπ’ όρους. Η Βραζιλία είχε ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τους κατά 36,1% μέχρι το 2020? Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε μια μείωση κατά 30% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Αν οι χώρες εκπλήρωναν κατά  το ελάχιστο αυτούς τους φιλόδοξος αριθμούς, η UNEP υπολόγιζε ότι θα είχαμε μεγάλη διαφορά στις εκπομπές. Ακόμα και οι μισές εκπομπές να επιτυγχάνονταν  θα μπορούσε να διατηρηθεί το επίπεδο της θερμοκρασίας σε μια άνοδο κάτω από το όριο των 2 ° C το 2020.
Μετά τα αποτελέσματα της συνόδου στην Ντόχα,  οι εκπομπές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και  η ταχύτητα των αλλαγών στο κλίμα θα επιταχυνθεί.
Αρκετές πρόσφατες εκθέσεις φαίνεται να εγκαταλείψουν την ελπίδα της διατήρησης αυτού του ορίου2 ° C . Αντ 'αυτού, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται τι ο κόσμος θα μπορούσε να μοιάζει αν ήταν 4 ° C ή 6 ° C θερμότερος. Μια νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας από το Ινστιτούτο Ερευνών Potsdam για τις Κλιματικές Επιπτώσεις δίνει μια άσχημη εικόνα. Οι ωκεανοί, λέει η μελέτη, θα αυξηθεί κατά 0,5-1 μέτρα από το 2100, θα κατέστρεψει τις παράκτιες πόλεις σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στην Ανατολική και τη Νότια Ασία. Τα τρία τέταρτα των τροπικών δασών θα μπορούσε να καταστραφούν, συμπεριλαμβανομένων και πολλών στην Ινδονησία, την Ινδία και τις Φιλιππίνες, προσθέτοντας περαιτέρω στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι σοδειές θα μειωθούν συνολικά και οι ξηρασίες θα γίνουν πιο συχνές και σοβαρές "
Η ανθρώπινη ανοησία θριαμβευτικά αναγνωρίζει το πρόβλημα και αδιαφορεί για το αποτέλεσμα. Δυστυχώς το κόστος θα το πληρώσουμε όλοι και πολύ σύντομα.
Υ.Γ: Η αδιαφορία της Ελληνικής κυβέρνησης για το περιβάλλον φαίνεται και από την εκπροσώπηση που είχε η χώρα μας στην Ντόχα. Δεν συμμετείχε κανένας υπουργός, βουλευτής, γραμματέας. Εκπρόσωπος της Ελλάδας ήταν ένας πρέσβης. Επιπλέον για την φτωχή εκπροσώπηση και την έλλειψη πρωτοβουλιών  κανένας αντιπολιτευόμενος δεν διαμαρτυρήθηκε.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟH μεγάλη ζήτηση για ενεργεία και το κόστος του πετρελαίου ξαναέκανε διαφέρουσα την χρήση λιθάνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας.
Συμφώνα με τα τελευταία στοιχεία νέες μονάδες  ετοιμάζονται να κατασκευαστούν για την παραγωγή ενέργειας. 
Η ζήτηση από την Κίνα και την Ινδία θα οδηγήσουν την αύξηση της χρήσης άνθρακα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, λέει η IEA.

Ο άνθρακας είναι πιθανό να ανταγωνιστεί το πετρέλαιο ως η μεγαλύτερη πηγή στον κόσμο της ενέργειας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα. Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες πίσω από την αύξηση της χρήσης άνθρακα είναι η μαζική αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου που παράγεται από σχιστόλιθο στις ΗΠΑ.

Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων  στις ΗΠΑ βοήθησε να μειωθούν οι τιμές του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, και στην Ευρώπη, όπου η χρήση του άνθρακα υποτίθεται ότι πρέπει να αποθαρρύνονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Ο Maria van der Hoeven, εκτελεστικός διευθυντής της ΔΟΕ, δήλωσε: «Το μερίδιό της στην παγκόσμια ενεργειακό μείγμα συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο, και αν δεν γίνουν αλλαγές στις τρέχουσες πολιτικές, ο άνθρακας θα πιάσει το πετρέλαιο μέσα σε μια δεκαετία."

Ο άνθρακας υπαρχει άφθονο και βρίσκεται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, σε αντίθεση με τοπετρελαίου και φυσικό αέριο και μπορεί να εξαχθεί φτηνά. Σαν αποτέλεσμα, ήταν ο άνθρακας  να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη σχεδόν του μισού της αύξησης της ζήτησης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την ΙΕΑ, η ζήτηση από την Κίνα και την Ινδία θα οδηγήσουν τον κόσμο στην χρήση άνθρακα τα επόμενα πέντε χρόνια, με την Ινδία στην πορεία να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής στον κόσμο. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα, Ινδονησία και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, έχοντας ξεπεράσει προσωρινά Αυστραλία.

Σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη  έκθεση της ΔΟΕ(International Energy Organisation), η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο κόσμος θα κάψει περισσότερο 1,2 δισ. τόνους άνθρακα ετησίως μέχρι το 2017 σε σύγκριση με φετινή χρήση και η ποσότητα αυτή ισούται με το σύνολο της κατανάλωσης από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα αναμένεται να φθάσει 4,3 δισ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2017, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται να φθάσει 4,4 δισ. τόνους από την ίδια ημερομηνία.

Η καύση λιθάνθρακα παράγει τις  υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  και είναι τεράστια η συμβολή του στην αλλαγή του κλίματος, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται παλαιοί και, προβληματικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Ενώ οι σταθμοί που δεν διαθέτουν φίλτρα εκπέμπουν  θείο - η κύρια αιτία της όξινης βροχής -  υδράργυρο  και τα σωματίδια αιθάλης.

Στην Ευρώπη, το σύστημα εμπορίας εκπομπών έπρεπε να  έχει αποθαρρύνει  την χρήση του λιθάνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αγορά δικαιωμάτων από άλλες χώρες . Οι τιμές αυτών των δικαιωμάτων τον τελευταίο καιρό έχουν πέσει και σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική κρίση και το μεγάλο πλεόνασμα σε διαθέσιμες άδειες  οδήγησαν σε άνοδο της χρήσης άνθρακα . Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της αγοράς του κόσμου με στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτυγχάνει σε βασικούς στόχους της. Επιπλέον η  χαμηλή τιμή του άνθρακα αποθαρρυνθεί την χρήση ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας.
Αν δεν υπάρχει άμεση  πολιτική αντίδραση, ο κόσμος αντιμετωπίζει γρηγορότερα τους κινδύνους από την αλλαγή του κλίματος. 

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

World Energy Outlook 2012 και η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΚάθε χρόνο τον Νοέμβριο, ο Οργανισμός εκδίδει μια μελέτη που αφορά την παγκόσμια παραγωγή ενεργείας και τις παγκόσμιες τάσεις.(World Energy Outlook). Τα στοιχεία των μελετών αυτών αποτελούν οδηγό για τις επενδύσεις των εταιρειών. Στην παρουσίαση της τελευταίας μελέτης Ο Fatih Birol δήλωσε « ο κόσμος κινείται προς την λάθος κατεύθυνση όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος Λόγω της απουσίας οποιαδήποτε σημαντικής συμφωνίας για την μείωση του  CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο, η ενεργειακή υποδομή που κατασκευάζεται θα μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς το 2017» (Ο Διεθνής οργανισμός Ενεργειας (IAE) έχει έδρα το Παρίσι και πρόεδρος του είναι ο Fatih Birol, οικονομολόγος.)
Τα στοιχεία του WEO δείχνουν ότι χωρίς  να πάρουμε μέτρα, , η παγκόσμια σχετικές με την ενέργεια εκπομπές CO2 είναι πιθανό να ανεβούν από 31.2bn τόνους το 2011 - 37000000000 τόνους το 2035 - και αυτό θα θέσει τον κόσμο σε μια πορεία προς μια παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,6 βαθμούς, αυτό θα είναι καταστροφικό για τον πλανήτη.
Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα τον περασμένο Δεκέμβριο σχεδόν 200 χώρες συμφώνησαν να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια εκπομπών κοπής συνθήκη από το 2015 - αλλά ακόμα κι αν αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2020. Ένας άλλος οργανισμός που μίλησε για το περιβάλλον είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. «Ο κόσμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής πιο επιθετικά», δήλωσε ο Jim Yong Kim πρόεδρος  του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 4 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα   αν δεν γίνει ριζική αποσύνδεση της ανάπτυξης από τον άνθρακα, προειδοποιεί έκθεση του οργανισμού. Το κόστος των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπερβαίνουν το $ 1TR (Ένα Τρισεκατομμύριο δολάρια)και αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη  Τζον PIK Schellnhuber. "Αν πιάσουμε τους δύο βαθμούς η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι ραγδαία .Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό είναι να σπάσει το business-as-usual, δηλαδή το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης."  Για να το κάνω πιο απλό, η ζωή μας θα πρέπει να πάει στο 1930.Για όσους δεν το γνωρίζουν οι δύο βαθμοί φέρνουν μεγάλες καταστροφές (Μεγάλες ξηρασίες σε ξηρές περιοχές, πυρκαγιές πλημμύρες σε υγρές περιοχές, καταστροφές σε υποδομές, στην παραγωγή τροφίμων και στο νερό και προβλήματα στο ενεργειακό εφοδιασμό), με τρεις βαθμούς θα βράσει ο πλανήτης και είναι κατάσταση χωρίς επιστροφή. Στο επιστημονικό επίπεδο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός σε έκθεσή του λέει ότι: τα τρία αέρια του θερμοκηπίου, συνδέονται στενά με δραστηριότητες όπως η χρήση ορυκτών καυσίμων και της αποψίλωσης των δασών, και έχουν αυξηθεί οι επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη κατά 30% μεταξύ 1990 και 2011, οι εκπομπές CO2  αντιπροσωπεύουν περίπου τα τέσσερα πέμπτα της αύξησης. Πως όμως αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα το πρόβλημα:   Από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου ακόμα μια συνάντηση θα γίνεται στην Ντόχα του Καταρ. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας διεθνούς συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν οδυνηρά αργή και απογοητευτική., μαστίζεται από τις θεμελιώδεις διαφωνίες μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν και επιδεινώνεται από την οικονομική κρίση. Οι 194 χώρες που θα συναντηθούν στη Ντόχα συχνά έχουν διαμετρικά αντίθετες συμφέροντα και απόψεις.  Πολλές από τις διαφορές μεταξύ των χωρών περιστρέφονται γύρω από την έννοια της ιστορικής ευθύνης. Αυτή η άποψη λέει ότι οι βιομηχανικές χώρες πλούτισαν στο παρελθόν  από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και θα πρέπει αυτές να σταματήσουν να εκπέμπουν ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, χωρίς να περιορίσουν τις δικές τους εκπομπές.
Η έλλειψη τέτοιων δεσμεύσεων από ένα μεγάλο μέρος του βιομηχανοποιημένου κόσμου έχει συμβάλει ώστε να έχουμε κωλυσιεργία και από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πλούσιες χώρες δεν είναι απλά απρόθυμοι να πληρώσουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις φτωχότερες χώρες - είναι απρόθυμοι να δεσμευθούν πόροι στην χώρα τους, επιπλέον οι χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, ούτε καν μπορούν να σκεφθούν ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος ως κάτι που είναι προς το εθνικό συμφέρον τους.


ΠΩΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΕΠΙΡΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΤο πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη κοινωνία - όχι μόνο για την κατανάλωση, αλλά και για τη γεωργία, το πλύσιμο και πολλές άλλες δραστηριότητες. Αναμένεται να γίνει όλο και πιο σπάνιο στο μέλλον, και αυτό οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή του κλίματος.
Για να κατανοήσουμε το προβλήματος της λειψυδρίας θα πρέπει να ξεκινήσουμε ​​ από την κατανομή του νερού στον πλανήτη. Περίπου το 98% του νερού της γης είναι αλμυρό και μόλις το 2% είναι  «γλυκό». Από αυτό το% 2, σχεδόν το 70% είναι χιόνι και πάγο, 30% είναι υπόγεια ύδατα, λιγότερο από 0,5% είναι το νερό στην επιφάνεια της γης (λίμνες, ποτάμια, κλπ), και λιγότερο από 0,05% είναι στην ατμόσφαιρα.  Η κλιματική αλλαγή έχει πολλές επιπτώσεις σε αυτές τις αναλογίες σε παγκόσμια κλίμακα. Το κυριότερο είναι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί το λιώσιμο των πάγων στους πόλους και την μετατροπή του γλυκού νερού σε θαλασσινό(αλμυρό).
Ένα άλλο αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας είναι να αυξηθεί η ποσότητα του νερού που η ατμόσφαιρα μπορεί να κρατήσει (σύννεφα), η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες και ισχυρότερες  βροχοπτώσεις όταν ο αέρας ψύχεται.  Παρά το γεγονός ότι περισσότερες βροχοπτώσεις μπορούν  να προσθέσουν στην πόρους γλυκού νερού, στην πραγματικότητα οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδηγούν το νερό γρηγορότερα πίσω στην θάλασσα, μειώνοντας την ικανότητα της γης  να αποθηκεύσει το νερό για να μπορέσουμε να το  χρησιμοποιήσουμε. Ο θερμότερος αέρας σημαίνει επίσης ότι οι  χιονοπτώσεις αντικαθίσταται από τις βροχοπτώσεις και την εξάτμιση, οι ποσότητες των οποίων τείνουν να αυξάνονται. Μια άλλη επίπτωση των υψηλότερων θερμοκρασιών είναι το λιώσιμο των παγετώνων των βουνών.  Αυτό θα αυξήσει την παροχή νερού σε ποτάμια και λίμνες, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, αλλά αυτό θα σταματήσει όταν οι παγετώνες έχουν λιώσει. Στις  υπο-τροπικές περιοχές, η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των βροχοπτώσεων στις ήδη ξηρές περιοχές. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια εντατικοποίηση του κύκλου του νερού που προκαλεί πιο ακραίες πλημμύρες και ξηρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνολική εικόνα από την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα σε γλυκό  ​​νερό είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Οι διαφορετικές αυτές  επιδράσεις κάνουν πολύ δύσκολες τις προβλέψεις για την παγκόσμια τάση. Η τεχνική έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή και το νερό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις παγκόσμιες αυξήσεις στις βροχοπτώσεις, πολλές ξηρές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής θα υποφέρουν άσχημα από την μείωση των βροχοπτώσεων και αύξηση της εξάτμισης. Ως εκ τούτου, η ειδική έκθεση της IPCC για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος εκτιμά ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ξηρές περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση της λειψυδρίας. Φέτος πήραμε μια γεύση για το τι περιμένει την περιοχή. Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά 30%, ενώ δεν είχαμε βροχές για ένα διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών.
Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο αυτό θα συμβεί δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα από τα σημερινά μοντέλα. Σε πολλές περιοχές διαφορετικά μοντέλα δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το αν το κλίμα θα γίνει πιο υγρό ή ξηρό. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη των μελλοντικών ροών του ποταμού Τάμεση στο Kingston δείχνει μια πιθανή αύξηση 11% μέσα στα επόμενα 80 χρόνια σε σχέση με τα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο ακριβώς σενάριο εκπομπών, η ίδια έκθεση παρουσιάζει μια εναλλακτική προβολή από τη μείωση κατά 7% σε ροών. Φέτος στην Βρετανία οι   καταστροφικές πλημμύρες στη νότιο-δυτική Αγγλία, στα Midlands και την Ουαλία,  περίπου 1.000 σπίτια πλημμύρισαν ενώ  περισσότερα  από 7000 ακίνητα έχουν πλημμυρίσει μέσα το 2012.

Η άμεση επίπτωση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ο μόνος λόγος για να ανησυχεί κάποιος για το μέλλον του γλυκού νερού. Αυτό που τονίζεται από μια πρόσφατη Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών έκθεση του Προγράμματος είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού που σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση για τη γεωργία,  μεγαλύτερη χρήση του νερού για άρδευση και ρύπανση των υδάτων.
 Παράλληλα, η αύξηση της ευημερίας σε ορισμένες χώρες σημαίνει ένα μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο νερό λόγο της αλλαγής του τρόπου ζωής όπως το  πότισμα των κήπων, καθαρισμό σπιτιών και αυτοκίνητων.  Στις  ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες θα δημιουργηθεί  μεγαλύτερη βιομηχανία και σε πολλές περιπτώσεις αυτό έρχεται χωρίς τη σύγχρονη τεχνολογία για την εξοικονόμηση νερού και τον έλεγχο της ρύπανσης. Ως εκ τούτου ανησυχίες για την αλλαγή του κλίματος πρέπει να εξεταστεί μαζί με τη διαχείριση της ρύπανσης και τη ζήτηση για νερό. Είναι γνωστή η ανησυχία των κατοίκων της Χαλκιδικής για τα αποθέματα του νερού με την αύξηση της ζήτησης που δημιουργήθηκε από τον τουρισμό.
Η πιο απλή  λύση για την αύξηση της ζήτησης, καθώς και τον τρόπο της ασφάλισης έναντι πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, είναι η τεχνητή αναδιανομή του γλυκού νερού στο χώρο και στο χρόνο: η δημιουργία δεξαμενών (τεχνιτών λιμνών) για να το αποθήκευση του νερού, αγωγούς για να  μπορεί να  μεταφερθεί, και την ανάπτυξη τεχνικών ανάκτησης του γλυκού νερού από τους ωκεανούς με την  μέθοδο της αφαλάτωσης (αν και σε περιοχές όπως το Ντουμπάι που εφαρμόζεται η αφαλάτωση το κόστος και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι μεγάλη για το  εργοστάσιο αφαλάτωσης  λειτουργεί με πετρέλαιο).

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της qλλαγής του κλίματος στον ΈΒΡΟΣκεφτείτε ότι βρίσκεστε μέσα σε ένα πλοίο το οποίο μπάζει νερό, τι θα κάνατε; Όλοι μαζί θα προσπαθούσατε να βγάλετε το νερό που μπαίνει από τις τρύπες και να κλείσετε τις τρύπες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Ο πλανήτης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και εάν δεν βοηθήσει ο καθένας μας να αδειάσουμε το νερό και να κλείσουμε τις τρύπες  θα πνιγούμε όλοι μαζί. Αυτό που βλέπω είναι ότι μέχρι τώρα οι περισσότεροι από μας ή σφυρίζουμε αδιάφορα όταν φωνές μας ζητάνε να βοηθήσουμε στο άδειασμα των νερών ή ανοίγουμε μεγαλύτερες τρύπες. Μ’ αυτό το κείμενο απλά τραβάω τον συναγερμό του πλοίου και σας λέω ανοιχτά ότι πνιγόμαστε και δεν υπάρχει η πιθανότητα να σωθούμε εάν δεν βοηθήσουν όλοι.
Θα μου πείτε ότι: όλα αυτά είναι αμπελοφιλοσοφίες ή πρόκειται να συμβούν στο μακρινό μέλλον.
O προσδιορισμός όμως, του κινδύνου έχει γίνει από το Intergovernmental Panel on Climate Change (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή) μια επιτροπή που έχει δημιουργήσει ο Ο.Η.Ε. Άρα την αποδέχονται όλες οι κυβερνήσεις των χωρών του ΟΗΕ και τα στοιχεία που ανακοινώνουν είναι πραγματικά.
Το  κρίσιμο σημείο που έχει ορίσει η επιτροπή είναι η αύξηση του μέσου όρου της θερμοκρασίας της γης να μην περάσει τους 2οC  βαθμούς σε σχέση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής εποχής. Αν ξεπεράσουμε αυτή τη θερμοκρασία τότε το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για τη ζωή πάνω στη γη. Θα αλλάξει η κίνηση των ωκεανών, η κίνηση των ανέμων και οι βροχοπτώσεις. Άνοδο του μέσου όρου της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς σε τοπικό επίπεδο όπως η Γροιλανδία θα σήμαινε αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας κατά 2,7οC με αποτέλεσμα το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 7 μέτρα.

Όμως οι πάγοι στον  Αρκτικό Ωκεανό αυτό το καλοκαίρι έλιωσαν σε επίπεδα ρεκόρ η Γροιλανδία έχασε το 40% των πάγων. Η Δανική ιστοσελίδα του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου, δείχνει  για την Γροιλανδία αύξηση της θερμοκρασίας  περίπου 2-4C υψηλότερα από το μέσο όρο της αναφοράς της περιόδου 1961-1990. Οι καταγραφές της θερμοκρασίας δείχνουν μέση άνοδο της θερμοκρασίας της Γροιλανδίας κατά 2.3C τα τελευταία 20 χρόνια.  Για το Βορείου ημισφαίριο φέτος ήταν η θερμότερη περίοδος όλων των εποχών. Η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,19 βαθμούς κελσίου πάνω από τον μέσο όρο του 20ου αιώνα.
Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί η περίοδος χωρίς πάγους το καλοκαίρι να έρθει γρηγορότερα, μάλλον το 2014-16, δεκαετίες νωρίτερα από αυτό που προέβλεπαν καιρικά μοντέλα.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον τόπο μας.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει την Ελλάδα σαν μια από τις δέκα πιο πιθανές περιοχές του κόσμου που θα δεχθούν ισχυρές πλημμύρες. Οι ακραίες πλημμύρες , οι πυρκαγιές στα δάση και οι ξηρασίες θα γίνουν ένα συνηθισμένο φαινόμενο κατά την διάρκεια των επομένων ετών καθώς θα αυξάνεται η θερμοκρασία λόγω αλλαγής του κλίματος
Οι φωτιές το καλοκαίρι θα είναι καταστροφικές γιατί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η φυσική άμυνα των δασών μειώνεται και με την χαμηλή βλάστηση να ξεραίνετε θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγάλες καταστροφές. Ξαφνικές αλλαγές του καιρού με έντονα φαινόμενα θα είναι πιο συχνές. Οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν και όταν θα βρέχει θα υποφέρουμε από έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφές. Οι καύσωνες θα αυξάνονται σε αριθμό και θερμοκρασία. Τα αποθέματα καθαρού νερού θα μειωθούν και το πότισμα των καλλιεργειών θα είναι αδύνατον να γίνει. ¨Ήδη περιοχές στα παραθαλάσσια  των Δικέλλων παρουσιάζουν υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων. Τα τελευταία χρόνια ο Έβρος αντιμετώπισε  μεγάλες πλημμύρες  με καταστροφικά αποτελέσματα. Η προηγούμενη μεγάλη  πλημμύρα του ποταμού έγιναν το 1991 και πιο πριν το 1963. Τον Αύγουστο του 2007 οι περιοχές της Μάκρης και των Δικέλλων στην Αλεξανδρούπολη αντιμετώπισαν μια μεγάλη καταστροφή. Η περυσινή πυρκαγιά στον Δάσος της Δαδιάς και η φετινή ξηρασία ήταν το αποτέλεσμα των αλλαγών στο κλίμα.
Οι βασικές επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές θα είναι εκτός από τις πλημμύρες , η μετατόπιση των υγροβιότοπων, η διάβρωση των ακτών, η επιδείνωση των παράκτιων πλημμυρών, η αύξηση της αλατότητας του νερού των ποταμών στις εκβολές και η χειροτέρευση της ποιότητας του νερού.

Μια μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τον Απρίλιο του 2007 αναφέρει ότι έντεκα περιοχές στην Ελλάδα θα πλημμυρίσουν  λόγω της ανόδου της θάλασσας. Μια από αυτές τις περιοχές είναι και το Δέλτα του ποταμού Έβρου. Έτσι εάν υπάρξει άνοδος της στάθμης κατά 50 εκατοστά τότε θα χαθούν γύρω στα 5000 στρέμματα. Εάν  υπάρξει άνοδος της στάθμης κατά 1 μέτρο θα χαθούν 14000 στρέμματα , ενώ εάν η άνοδος της στάθμης είναι 2 μέτρα θα χαθούν 15000 στρέμματα. Περιοχές στην Αλεξανδρούπολη όπως ο Απαλός, το Αεροδρόμιο, η περιοχή του Camping θα πλημμυρίσουν με θαλασσινό νερό. Ήδη έχει χαθεί ένα σημαντικό μέρος γης στην Χηλή από την θάλασσα. Αν λειώσουν οι πάγοι στον Βόρειο πόλο η άνοδος της θάλασσας κατά 7 μέτρα θα καταστρέψει την Αλεξανδρούπολη. Η απώλεια των εδαφών θα είναι η μεγαλύτερη σε σύγκριση με όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνον εδαφικές  αλλά και γεωπολιτικές σκεφτείτε πως αν αλλάξει ο οριογραμμή της αιγιαλίτιδας ζώνης, τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η Τουρκία στη χάραξη των συνόρων και των χωρικών υδάτων μας.

 Τι θα πρέπει να κάνουμε άμεσα
Μεγαλύτερα και καλύτερα φράγματα (ευθυγράμμιση) το μόνο που θα  καταφέρουν είναι να διώξουν το νερό πιο γρήγορα στην θάλασσα και θα συμβάλουν στην γρηγορότερη αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Το νερό όμως θα το χρειαζόμαστε λόγω των έντονων περιόδων ξηρασίας. Με τις ξαφνικές νεροποντές το έδαφος δεν θα καταφέρνει να απορροφήσει το νερό και να γεμίσει τις υπόγειες δεξαμενές με αποτέλεσμα  όταν το καλοκαίρι το νερό θα είναι απαραίτητο, λόγω της μεγάλων θερμοκρασιών, δεν θα υπάρχει. Η λύση είναι να γίνουν μικρά φράγματα στους λόφους παρόμοια μ’ αυτό που υδρεύει την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά θα συγκρατούν τα νερά των βροχών σε δεξαμενές και παράλληλα θα αρδεύουν το καλοκαίρι τα χωράφια και θα προστατεύουν τα δάση από τις φωτιές και παράλληλα  την πανίδα και την χλωρίδα των δασών μας. Τα νερά που έπνιξαν το Πραγγί δεν ήταν τα νερά του Έβρου αλλά τα νερά του Ερυθροποτάμου.
Η συνολική διαχείριση των νερών δεν είναι ευθύνη μόνον των γειτονικών χωρών άλλα και δικιά μας ευθύνη για τα δικά μας νερά για τα οποία δεν έχει γίνει τίποτα. Χρόνο με το χρόνο το πρόβλημα θα μεγαλώνει και οι κραυγές και τα λόγια παρηγοριάς των κυβερνόντων δεν θα βοηθάνε. Πέρα από τα επείγοντα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε κρατικό επίπεδο για την μείωση των εκπομπών καυσαερίων,  η προστασία  του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο είναι  απαραίτητη για να είναι υποφερτή την ζωή των ανθρώπων στον τόπο μας.
Η κλιματική αλλαγή μας απειλεί με ανεπανάληπτη οπισθοδρόμηση στην ιστορική μας πρόοδο. Περισσότερες ξηρασίες, πλημμύρες και καταιγίδες θα βυθίσουν ακόμα περισσότερο φτώχια και εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους.  

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕΤον Νοέμβριο θα έχουμε ισχυρές αναταράξεις.
Η έξοδος από τη Ευρωζώνη δεν είναι ένα σενάριο. Οι πιθανότητα είναι πάνω από το 90%. 
Δεν σας φαίνεται παράξενο, εκεί που μας έβριζε όλη η Ευρώπη ξαφνικά άρχισαν τα καλά λόγια; Τι άλλαξε; Ποιος είναι ο λόγος της Αλλαγής στάσης των Ευρωπαίων και τα καλά λόγια της Goldman Sachs; Μήπως είμαστε παγιδευμένοι σε μια εικονική βελτίωση του κλίματος;
Η  αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα ξεκίνησε από την σύσταση  που έκανε ο Obama, ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ζήτησε από τους ευρωπαίους έως τις εκλογές του Νοεμβρίου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για καλό κλίμα. Η Merkel και ο Hollande Γερμανία και Γαλλία δέχθηκαν την πρόταση – πρόκληση των ΗΠΑ και ξαφνικά ενώ λίγες μέρες πριν τις συναντήσεις Σαμαρά με της ηγεσίες της Γερμανίας και Γαλλίας όλοι μας είχαν καταδικάσει, στην κυριολεξία ξαφνικά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο ουσιαστικά η Ελλάδα «μετατράπηκε σε μια ικανή χώρα, που τηρεί τις δεσμεύσεις της, που θα τα καταφέρει, μια χώρα που διαθέτει θέληση να μείνει στο ευρώ».

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της οικονομίας;
Το καλοκαίρι μάθαμε ότι το χρέος ξαναπέρασε τα 300 δις παρ όλο που την άνοιξη το  PSI μείωσε το χρέος κατά 100 δις περίπου. Βρισκόμαστε σε ένα σπιράλ ύφεσης χωρίς τέλος. Σύμφωνα με το μακροοικονομικό σενάριο των ξένων που θα περιλαμβάνεται και στην έκθεση αξιολόγησης που θα συντάξουν το επόμενο διάστημα και η οποία θα είναι έτοιμη έως τις 8 Οκτωβρίου, το πρωτογενές έλλειμμα για το 2012 αναμένεται να ανέλθει στα 2,2 με 2,3 δις. ευρώ. Θα ξεπεράσει δηλαδή το 1% του ΑΕΠ. Στο κείμενο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του στην Βουλή προέβλεπε φέτος πρωτογενές έλλειμμα 1,1 δις. ευρώ.
Μάλιστα, πριν από αυτό το σχέδιο στο υπουργείο Οικονομικών έκαναν όνειρα ακόμη και για πρωτογενές πλεόνασμα... Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η ύφεση για το 2012 δεν θα ξεπεράσει το 6,2% με 6,3% σε μέσα επίπεδα. Στοιχείο το οποίο δεν ασπάζεται η Τρόικα η οποία σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι θα είναι μεγαλύτερη. Πιθανα η ύφεση θα είναι στο 7%-8% στο τέλος του χρόνου. Τον Μάιο, η ανεργία ήταν 24.5%  Τον Οκτώβριο, όταν χαθούν και οι θέσεις του Τουρισμού μπορεί να αντέξει η χώρα ανεργία πάνω από 30%; Αντίθετα τα μέτρα που προτείνονται   θα την στραγγαλίσουν ακόμη περισσότερο ενώ δραματικές θα είναι και οι συνέπειες για την κοινωνία.
 Όταν το τραπεζικό σύστημα είναι παγιδευμένο θα χρωστάει 40 δις σε κεφάλαια και 131 δις σε ρευστότητα ποιος πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί να διασωθεί;
Όταν οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 82,5 δις ευρώ ή 35%, ο κοινωνικός πλούτος μειώθηκε κατά 35% και θα συνεχίσει να μειώνεται ποιος πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί να διασωθεί;
Όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να χορηγήσουν δάνεια για τους αντικειμενικούς λόγους της εξαρτημένης ρευστότητας των 131 δις ευρώ ποιος πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί να διασωθεί; Υπάρχει ένας σοβαρός Έλληνας πολίτης που να πιστεύει ότι οι πολιτικοί της Ελλάδος  μπορούν να διασώσουν την οικονομία;
Αυτό που μου επιβεβαίωσε όμως τους φόβους μου ήταν ένα άρθρο στην  (The Daily Telegraph, 02 Sep 2012) που αφορούσε το πετρέλαιο. Το άρθρο αναφέρονταν στην αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου στην Ρωσία η οποία κατά τον μήνα Αύγουστο ξεπέρασε για πρώτη φορά την παραγωγή της πρώην Σοβιετικής  Ένωσης. Το κείμενο λέει: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση της παραγωγής  έγινε γιατί οι εταιρείες πετρελαίου θέλουν να επωφεληθούν από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και την αναταραχή που θα δημιουργηθεί  από τις επιπτώσεις της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη στους μήνες που έρχονται  (..from the impact of a mooted Greek withdrawal from the eurozone in the months to come.) Προχθές  το επανέλαβε και ο Γκόρντον Μπράουν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, επιπλέον η  Daily Telegraph αναφέρει γιατί  το σχέδιο Ντράγκι, (την απεριόριστη δηλαδή αγορά κρατικών ομολογων από την ΕΚΤ, με την εξαίρεση των Ελληνικών ομολόγων) διευκολύνει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μίας ελληνικής χρεοκοπίας κι εξόδου της από το ευρώ.
Τι συμβαίνει λοιπόν! Απλά είναι μια επιχείρηση συσκότισης, παραπλάνησης και εξαπάτησης έχει στηθεί εις βάρος της Ελλάδας.  Η Ελλάδα είναι παγιδευμένη σε μια εικονική βελτίωση της πραγματικότητας. Το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε πολλά καλά λόγια από Έλληνες και ξένους, να είστε όχι μόνο επιφυλακτικοί αλλά και καχύποπτοι. Δυστυχώς η χρεοκοπία θα έρθει όταν κανείς δεν θα την πιστεύει, όταν οι περισσότεροι θα έχουν ξεγελαστεί από την δήθεν ευφορία.
Και κάτι από την Ιστορία.
Ο Γιόζεφ Γκαίμπελς επί πέντε συνεχή χρόνια απειλούσε ότι θα εισβάλει στην Αυστρία. Με διάφορα σήματα  απειλές, συγκεντρώσεις στρατευμάτων, επεισόδια «προάγγελε» την εισβολή. Οι Αυστριακοί θεωρούσαν την εισβολή επικείμενη και όλοι ήταν έτοιμοι να αντιδράσουν ανάλογα. Η εισβολή όμως αναβάλλονταν. Ακολουθούσε μια περίοδος ειρηνοφιλίας και εφησυχασμού. Όταν στο τέλος ήρθε πραγματικά η εισβολή η χιτλερική Γερμανία κατάλαβε την Αυστρία χωρίς να βρει καμιά αντίσταση.
Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ας μην μας βρει οποιαδήποτε κατάσταση απροετοίμαστους.